Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

1.       Základní ustanovení

 

1.1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobyhu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je PRAGUE BOATS s.r.o. se sídlem Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha 8, identifikační číslo: 48592439 (dále jen „správce“).

 

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: PRAGUE BOATS, Blanická 28, 120 00 Praha 2

telefonní kontakt: +420 734 690 898

email: gdpr@pragueboats.cz

1.3.    Subjektem osobních údajů (dále jen „subjekt údajů“) je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají (např. zákazník).

 

2.       Kategorie zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroje

Správce zpracovává osobní údaje, které subjekt údajů poskytl vyplněním objednávkového formuláře nebo registrací do zákaznického účtu.

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

-       jméno, příjmení

-       fakturační, popř. dodací adresa

-       email

-       telefonní kontakt

-       popř. IČ, DIČ

 

3.       Účel zpracování osobních údajů

 

3.1.    Plnění smluvního vztahu

Zpracováváme osobní údaje za účelem vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem. Tyto údaje může také správce použít, aby mohl se subjektem údajů v souvislosti s objednávkou komunikovat. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. K plnění smlouvy není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.

3.2.    Přímý marketing

Správce dále zpracovává osobní údaje za účelem marketingových kampaní, zejména zasílání obchodních sdělení. Subjekt údajů se může kdykoliv od zasílání obchodních sdělení odhlásit zasláním požadavku elektronickou poštou.

 

3.3.    Hodnocení zboží a služeb

Správce může zjišťovat spokojenost subjektu údajů s nákupem zboží prostřednictvím emailového dotazníku.

4.       Uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doba nezbytně nutná vyplývá ze zákonných povinností, a to především plynoucích z občanského zákoníku, ze zákoníku o ochraně spotřebitele, ze zákona o DPH a ze zákona o účetnictví. Maximální doba uchování osobních údajů je 10 let.

5.       Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na:

a)       získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům;

b)      požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

c)       na přenositelnost údajů;

d)      získat veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů;

e)      na vyžádání získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit elektronicky nebo písemně. Kontaktní údaje na správce jsou uvedeny v článku 1.2.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno nějaké jeho právo na ochranu osobních údajů.

6.       Předávání a zpřístupnění osobních údajů

Správce může předat osobní údaje přepravní společnosti za účelem doručení objednávky (jedná se zejména o jméno, příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, email).

Dále může správce poskytnout osobní údaje osobám zajišťujícím provozování internetového obchodu, správu počítačových zařízení, zpracovávajících účetnictví a jiným třetím osobám, tyto osoby nesmí využít osobní údaje k jiným účelům.

Osobní údaje subjektu nejsou předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

7.       Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá možná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, k zabezpečení datových a listinných úložišť, a že k těmto datům mají přístup pouze pověřené osoby.

8.       Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je přijímá v celém rozsahu.